ध्येय व उद्दीष्ट

अ) जनतेत शारीरिक शिक्षण, व्यायाम, देशी व विदेशी खेळ या विषयी आवड उत्पन्न करणे, आरोग्य सुधारणे, तसेच देशी व विदेशी
खेळांच्या चढाओढी व सामने घडवून आणणे

आ) शारीरिक शिक्षणाबरोबर बौद्धिक व सामाजिक सुधारणा घडवून आणणारे शिक्षण देणे.

इ) ज्ञानार्जनासाठी ग्रंथालय व वाचनालय चालवून वाड्मयीन विकासाचा प्रयत्न करणे तसेच विद्वान व्यक्तींची व्याख्याने,
व्याख्यानमाला, थोर पुरुषांचे स्मृतिदिन, राष्ट्रीय उत्सव, सहली व बौद्धिक चढओढींची व्यवस्था करणे.

ई) प्रचार, लोकशिक्षण व उत्पन्न यासाठी मुखपत्र म्हणून नियतकालिक चालविणे व इतर प्रकाशाने, प्रदर्शने, राष्ट्रीय खेळांचे सामने व
संमेलन तसेच नाटक, चित्रपट, गायन, नृत्य यासारखे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घडवून आणणे.

उ) आजाऱ्यांसाठी शुश्रुषेची साधने, रोगप्रतिबंधक योजना जरून तर दवाखाना चालविणे, प्रथोमपचार वर्ग चालविणे व अम्ब्युलन्स
(रुग्ण-वाहिका) ची व्यवस्था करणे.

ऊ) लहानथोरांच्या बौद्धिक ज्ञानार्जनाची साधने उपलब्घ करून देणे.

ए) मंडळाच्या कार्याकरिता व सामाजिक कार्याकरिता स्वयंसेवक पथक, हस्तव्यवसाय वर्ग व बॅण्डपथक उभारणे आणि चालविणे.

ऐ) स्थावर, जंगम मालमत्ता मिळविणे आणि इतर हक्क, अधिकार विकत किंवा भाड्याने घेणे, अन्य मार्गाने मिळविणे, मालमत्ता
सुरक्षित ठेवणे, दुरुस्त करणे व वाढविणे तसेच त्यामध्ये आवश्यक ते फेरफार करणे.

ओ) मंडळाच्या उद्देशांना पोषक होईल अशाप्रकारे इतर संस्थांशी सहकार्य करणे व इतर कार्य करणे.

औ) वरील गोष्टी सध्या होण्याकरिता जरून त्या इतर गोष्टी करणे.

अं) वर उल्लेख केलेल्या सोयी समाजाला विनामुल्य अगर कार्यकारी समिती वेळोवेळी ठरवील त्या मोबदल्यात उपलब्घ करून देणे.

सर्व अधिकार राखीव © २०१९ - अमर हिंद मंडळ

loading